VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Údaje o prevádzkovateľovi By Upsalla.sk ďalej len „predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je 

MisHe s.r.o.
Topoľnica 233
92592, Topoľnica
Slovensko

IČO: 55 168 019
DIČ: 2121895215
Nie sme platca DPH

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 53316/T

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
tt@soi.sk

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21,

fax č. 033/321 25 23  

Bankové spojenie pre platby v EUR: SK21 1100 0000 0029 4614 4557 pre platby v EUR

Bankové spojenie pre platby v CZK:  SK80 1100 0000 0028 2400 5751 pre platby v CZK


Názov banky: Tatra Banka
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Telefonický kontakt: +421 910 435 712
email:  info@byupsalla.sk
 (ďalej len „predávajúci“).

Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru a iné:

MisHe s.r.o.

Topoľnica 233
925 92  Topoľnica, Slovensko

 1. POJMY
 • Predávajúci – MisHe s.r.o. , ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar
 • Kupujúci:
  a) právnická alebo fyzická osoba, ktorá tovar kupuje v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.ByUpsalla.sk
  b) fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.ByUpsalla.sk a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
 • zmluvné strany – predávajúci a kupujúci
 • e-shop – internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.ByUpsalla.sk
 • tovar – tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu
 • objednávka – úkon predávajúceho uskutočnený prostredníctvom e-shopu, ktorý vyjadruje svoju vôľu nakúpiť tovar v e-shope
 • cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si spotrebiteľ objednal a je uvedený v objednávke, poplatky vrátane ceny dopravného a balného
 • dopravné – cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu a prípadná manipulácia s tovarom (napr. vynáška tovaru a pod.)
 • VOP – tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky
 1. Cena tovaru

3.1 Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.

3.3 Časovo obmedzené zľavy sú platné do dátumu uvedeného v detailoch  (vrátane) alebo do vypredania zásob. 

3.4 Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

 1. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

4.1 Tovar objednáva kupujúci prostredníctvom nákupného košíka v eshope registrovanom na doméne ww.ByUpsalla.sk

4.2 Objednávku kupujúci dokončí stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky je kupujúci povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím s Obchodnými podmienkami".

4.3 Odoslaním objednávky, t.j. stlačením tlačidla „odoslať objednávku s povinnosťou platby“ kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/ bol predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach tovaru a celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť.

4.4 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

4.5 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

4.6 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

4.7 Zrušenie objednávky. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od uskutočnenia objednávky oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno a kód objednávky. Po doručení oznámenia o zrušení objednávky predávajúci zašle kupujúcemu potvrdzujúci email o stornovaní objednávky. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

4.8 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúceho, ak objednávka nebude zaplatená do 5 dní od uskutočnenia objednávky.

O stornovaní objednávky predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim.

 1. Platobné a dodacie podmienky

5.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru vopred, pred prevzatím tovaru, niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. a) Bankovým Prevodom vopred v prípade platieb v mene EUR/ CZK na účet vedený v Tatra Banke:

Bankové spojenie pre platby v EUR: SK21 1100 0000 0029 4614 4557 pre platby v EUR

Bankové spojenie pre platby v CZK: SK80 1100 0000 0028 2400 5751 pre platby v CZK

Názov banky: Tatra Banka

BIC (SWIFT): TATRSKBX                                              

(Tovar bude expedovaný až po pripísaní platby na účet.)

 1. b) priamym vkladom hotovosti na účet predávajúceho

Predávajúci rezervuje tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní od výzvy na úhradu. Ak nedôjde k platbe do 5 kalendárnych dní, má predávajúci právo bez predošlého upozornenia kupujúceho objednávku stornovať (o stornovaní bude kupujúci informovaný prostredníctvom potvrdzujúceho emailu o stornovaní objednávky).

5.2 Platba je možná v mene EUR a CZK.

5.3 Tovar štandardne dodávame v rámci Slovenskej republiky kuriérom a zásielkovňou (Packeta) a Českej republiky primárne prostredníctvom zásielkovne. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

5.4 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu elektronicky a to emailom po uhradení objednávky na základe pokynov k platbe uvedených v potvrední o objednávke. 

5.5 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky/emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 4.7 týchto Obchodných podmienok.

5.6 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

5.7 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenkej a Českej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

 1. a) kuriérskou službou,
 2. b) zásielkovňa

5.8 Spôsob dopravy tovaru do ostatných štátov EU po individuálnej dohode s kupujúcim

5.9 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je stanovená pri objednávke:

 1. a) dodanie doručovacou službou ktorá je definovaná pri objednávke
 2. b) dodanie pri objednávke tovaru nad 100 € je zdarma 

5.10 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto a jeho prevzatie kupujúcim.

5.11 Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie a prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho a dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Kupujúci je povinný v objednávke uvádzať adresu, na ktorej je zastihnuteľný a bude dopravcom ľahko nájdený (označenie mena a priezviska na schránke). V prípade, ak kupujúceho dopravca nenájde z dôvodu nesprávne zadanej adresy kupujúcim alebo z dôvodu neúplného označenia miesta doručenia (napr. doručenie do firmy), prípadne, z dôvodu, že miesto dodania  nebolo riadne označené menom a priezviskom kupujúceho, predávajúci má právo požadovať od kupujúceho náhradu poštovných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neúspešným pokusom o doručenie objednávky

5.12 Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca

5.13 Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá objednanému tovaru. V prípade, ak obsah zásielky nezodpovedá objednanému tovaru alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť bezodkladne najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru predávajúcemu, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

5.14 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar

 

 1. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

6.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na web-stránke "link na formulár"

6.3 Do 14 pracovných dní od prevzatia zásielky, v neporušenom a v nepoužitom stave s kompletným obalom. Spolu so sprievodným listom - odstúpením od zmluvy, kde nemusí byť uvedený dôvod vrátenia tovaru, (ale ak napíšete aj dôvod, pomôžete nám skvalitniť naše služby). 

6.4 Ak neposielate zásielku s vráteným tovarom doporučene, majte vždy číslo balíku, alebo doklad o zaslaní tovaru. (ak by pošta alebo doručovacia služba balík stratila)

6.5 Po splnení vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peňažné prostriedky vo výške kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcemu na účet do 14 kalendárnych dní od fyzického prijatia tovaru. Kupujúcemu nevzniká nárok na náhradu nákladov spojených s dopravou tovaru.

6.6 Tovar, prosíme, posielajte doporučene a s poistením, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Tovar vrátený formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý a kupujúci nemá nárok na vrátenie nákladov. 

6.7 Pokiaľ výrobok nebol chybný a plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, zákazník znáša všetky náklady spojené s návratom tovaru predávajúcemu (poštovné a balné).

6.8 V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu  v inom ako neporušenom stave,  je zákazníkovi z ceny tovaru odpočítaná čiastka zodpovedajúca poškodeniu alebo opotrebovaniu tovaru.  

 1. Reklamácie a záručné podmienky

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

7.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.

7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, žmolkovanie, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu!

7.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, prípadne dodacieho či záručného listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby vo formulári, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

 

6.7 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:

6.7.1 Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a reklamačným protokolom s popisom chyby výrobku.

6.7.2 V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Adresa na zasielanie reklamácií:

MisHe s.r.o.
Topoľnica 233
925 92 Topoľnica, Slovensko

6.8 V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojene s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Odoslanie reklamovaného tovaru späť zabezpečuje predávajúci poštou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.

6.9 Reklamácia voči dopravnej službe, aby ste vedeli, ako treba postupovať pri preberaní poškodenej zásielky a aby sme my mohli uplatniť reklamáciu voči prepravcovi. Akonáhle vykonáte prvé kroky, neodkladne nás kontaktujte, aby sme mohli služby reklamovať.

6.10 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.

6.11 Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. 

 

Informácia o alternatívnom riešení sporov - ARS

6.12  Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, https://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

6.13 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho zo spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

7.Spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením EÚ

7.1 V súvislosti so všeobecným európskym nariadením o ochrane osobných údajov (angl. skratka GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov v e-shope ByUpsalla.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše osobné údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhnutom rozsahu poskytne, alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaný a plne ho rešpektujeme.

7.2 Účel spracovania

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácie alebo pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu. Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

7.3 Rozsah spracovania

Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome:

 •                   meno
 •                   priezvisko
 •                   ulica a súpisné číslo
 •                   poštové smerovacie číslo
 •                   mesto
 •                   štát
 •                   krajina
 •                   telefónne číslo
 •                   názov spoločnosti
 •                   IČO
 •                   DIČ
 •                   IČ DPH
 •                   e-mailová adresa

Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome:

 •                   IP adresa

7.4 Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 10 rokov (na základe článku č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) od poslednej realizovanej objednávky.

7.5 Súbory Cookies

Pre potreby prispôsobenia obsahu nášho e-shopu Vašim preferenciám používame súbory Cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré si ukladá náš e-shop do Vášho webového prehliadača pri jeho návšteve. Pokiaľ nesúhlasíte s použitím súborov Cookies, nastavte si vlastné pravidlá pre použitie Cookies vo webovom prehliadači na Vašom zariadení. V prípade, že zakážete použitie súborov Cookies, môže byť funkčnosť e-shopu obmedzená.

7.6 Webová metrika a analytika

Jedná sa o konverzné, alebo pixelové značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť začlenené v kóde nášho e-shopu a na základe ktorých je možná identifikácia používateľa pre účely zaznamenania jeho správania sa a merania návštevnosti.

Využívame nasledujúce systémy:

 • CookiesOK
 • Google Analytics
 • Facebook
 • Pcart
 • PHPSESSID

7.7 Reklamné a propagačné služby

V e-shope používame mimo vybavenia objednávok Vaše kontakty k zasielaniu reklamných, alebo obchodných oznámení. Jedná sa o spracovanie nasledujúcich údajov:

 •                   meno
 •                   priezvisko
 •                   e-mailová adresa

Údaje používateľov, ktorí sa prihlásili k odoberaniu noviniek z e-shopu (tzv. Newsletterer) sú odosielané a spracovávané treťou stranou mimo EU - spoločnosťou the Rocket Science Group, ktorá prevádzkuje službu Mailchimp a ktorá dodržiava zásady európskeho nariadenia na ochranu osobných údajov. Dostupné sú na webovej adrese https://mailchimp.com/legal/privacy/

7.8 Právo na prístup k údajom

Používateľ e-shopu má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov.

7.9 Právo na prenositeľnosť údajov

Povinnosťou správcu je predať nositeľovi údajov všetky o ňom spracovávané informácie v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava používateľ kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má rovnako možnosť ich v takto získanej podobe predať inému správcovi.

7.10 Právo na opravu údajov

Používateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o opravu. Svoje údaje si môže upravovať v časti "Účet" svojho zákazníckeho účtu.

7.11 Právo na obmedzené spracovanie údajov

Používateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, alebo zneprístupnil vybrané osobné údaje, alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.

7.12 Právo na vymazanie údajov

Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu, pokiaľ už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromažďované, alebo spracovávané a pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie. Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky (ak existujú) anonymizované.

7.13 Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod ich prípadnej archivácie.

7.14 Právo vzniesť námietku

Používateľ má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, alebo pokiaľ nemá možnosť uplatniť právo na výmaz.

7.15 Právo podať sťažnosť

Používateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu pokiaľ sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je v rozpore s nariadením GDPR.

7.16 Zaznamenávanie požiadaviek používateľov

Prevádzkovateľ e-shopu je povinný zaznamenávať všetky požiadavky používateľov v súvislosti so stiahnutím, opravou a vymazaním jeho údajov.

7.17 Zabezpečenie ochrany údajov

Disponujeme modernými technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, alebo iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

 

 1. Záverečné ustanovenia

8.1 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

8.2 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.