REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA
Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
Ak kupujúci je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania),  na všetky ponúkané produkty platí záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@byupsalla.sk. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade (faktúra, ktorá je zákazníkovi zaslaná elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávke) a popisom vady kupujúci zašle na adresu: MisHe s.r.o.., so sídlom Topoľnica 233,925 92 , Slovensko. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.
Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na prípady, ak k vade došlo v dôsledku: a) mechanického poškodenia výrobku spôsobeného kupujúcim, b) nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, c) používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, d) zanedbania starostlivosti a údržby o tovar, e) poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, f) používania tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok, g) vyššej moci alebo živelnej pohromy, h) bežného opotrebenia tovaru (alebo jeho časti) spôsobeného používaním tovaru.