PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

     E-shop prevádzkovaný na stránke www.Byupsalla.sk spracováva osobné údaje podľa právnych predpisov účinných k 25.5.2018, a to v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a taktiež v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

        Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo zákazníkov e-shopu prevádzkovateľa (ďalej ako „dotknutá osoba“), ktoré vykonáva prevádzkovateľ.

 

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) Zákona je MisHe s.r.o., IČO 55 168 019  (ďalej ako „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  adresa: Topoľnica 233, 925 92, Slovensko
  email: info@byupsalla.sk
  telefón: 0910 435 712
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa osobných údajov môže dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa na info@byupsalla.sk

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré mu poskytla dotknutá osoba alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia objednávky dotknutej osoby, t. j. na základe uzatvorenej zmluvy.
 2. Prevádzkovateľ spracováva identifikačné a kontaktné údaje dotknutej osoby a údaje nutné pre plnenie zmluvy, a to sú: meno a priezvisko, prípadne titul, poštová adresa, telefonický a emailový kontakt, IP adresa, súbory cookies, príp. číslo bankového účtu.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Právnym základom (zákonným dôvodom) spracovania osobných údajov je:

  • Plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracúva za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo dotknutej osoby. Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.
  • Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona (v prípade odstúpenia od zmluvy alebo výmeny tovaru dotknutou osobou, pre vedenie účtovníctva prevádzkovateľa). Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom odstúpenia od zmluvy alebo výmeny tovaru dotknutou osobou, sú: meno, priezvisko, poštová adresa, príp. číslo účtu. Právnym základom spracovania uvedených osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom vedenia účtovníctva, sú: meno a priezvisko, poštová adresa, číslo účtu.
  • Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona (pre účely zriadenia užívateľského účtu dotknutej osoby, pre účely korešpondencie s prevádzkovateľom prostredníctvom kontaktného formulára), ak nedošlo k objednávke tovaru. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ v prípade korešpondencie prostredníctvom kontaktného formulára spracuje, sú: meno a priezvisko a emailová adresa. Osobné údaje, ktoré budú prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu dotknutej osoby prevádzkovateľom. Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom zriadenia užívateľského účtu dotknutej osoby a poskytovania služieb určených pre registrovaných užívateľov, sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo dotknutej osoby.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

  • vybavenie objednávky dotknutej osoby a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
  • odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru dotknutou osobou,
  • vedenie účtovníctva prevádzkovateľa,
  • registrácia dotknutej osoby na webových stránkach prevádzkovateľa, t. j. zriadenie užívateľského účtu dotknutej osoby,
  • využívanie kontaktných formulárov pri korešpondencii s prevádzkovateľom,
  • používanie súborov cookies.


 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k  automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 

IV. Doba uchovávania osobných údajov 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: 

  • po dobu trvania zákonom stanovených povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, Zákona o archívoch a registratúrach, Zákona o účtovníctve a Zákona o DPH, t. j. v prípade niektorých údajov na daňových dokladoch minimálne po dobu 10 rokov;
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu);
  • po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o využívanie služieb spojených s užívateľským účtom.


2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

  • podieľajúce sa na dodávaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a poskytovania hostingu (Upgates) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
  • zaisťujúce služby spojené s vedením účtovnej agendy (externý účtovník), a poskytovaním účtovného softvéru.

 2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie.Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.

 

VI. Práva dotknutej osoby

 1. Za podmienok stanovených v Zákone má dotknutá osoba:

  • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa§ 21 Zákona,
  • právo na opravu osobných údajov podľa§ 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
  • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa§ 27 Zákona,
  • právo na prenosnosť osobných údajov podľa§ 26 Zákona,
  • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na email prevádzkovateľa uvedený v čl. I. týchto podmienok,

 2. Ďalej má dotknutá osoba právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložisko osobných údajov v listinnej podobe. Pracovné počítače sú chránené antivírusovým programom a pred prístupom neoprávnených osôb zabezpečené pomocou hesiel.Softvéry a aplikácie využívané k výkonu podnikateľskej činnosti sú šifrované. Pre ochranu osobných údajov uskutočňujeme zálohy, ktoré sú taktiež šifrované. Listinné dokumenty ukladáme v uzamykateľnej skrini.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Možnosť nákupu tovar ponúkaného na webových stránkach prevádzkovateľa nie je primárne určená pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.
 2. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára dotknutá osoba potvrdzuje, že bola oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 3. S týmito podmienkami dotknutá osoba súhlasí zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň zašle dotknutej osobe novú verziu týchto podmienok na e-mailovú adresu dotknutej osoby, ktorú prevádzkovateľovi poskytla.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 07.04.2023.